เลือกหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ของผู้ใช้บริการของบริษัท เอส.บี.โบรคเกอร์ จำกัด

 

บริษัท เอส.บี.โบรคเกอร์ จำกัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของบริษัท เอส.บี.โบรคเกอร์ จำกัด และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านในฐานะผู้ใช้บริการของบริษัทฯได้ทราบรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในประกาศนี้ บริษัทฯดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความว่า บริษัทฯเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว” หมายความถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา หรือ ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ

“บริษัทฯ” หมายความถึง บริษัท เอส.บี.โบรคเกอร์ จำกัด

“ผู้ใช้งานเว็บไซต์” หมายความถึง ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เอส.บี.โบรคเกอร์ จำกัด www.sbbroker.co.th

“ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ” หมายความถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากผู้ใช้งานเว็บไซต์

บริษัทฯดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้

1.1      เพื่อปฏิบัติตามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความจำเป็นต่อการให้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลและบริษัทฯ

1.2      เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ

1.3      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

1.4      เพื่อผลประโยชน์อันชอบโดยกฎหมายของบริษัทฯ กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลเป็นสำคัญ เช่น เพื่อป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การปกป้องสิทธิเสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลเป็นต้น

1.5      เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีที่มีการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล

1.6      เพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐ กรณีมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจรัฐที่ บริษัทฯ ได้รับมอบหมาย

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูลหรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากบริษัทฯดำเนินการเก็บข้อมูลไปแล้ว

2.1 เพื่อให้บริการเกี่ยวกับข้อเสนอสินค้าและบริการของประกันวินาศภัย ซึ่งผู้ใช้บริการส่งข้อมูลคำร้องขอมาตามช่องทางที่จัดไว้

2.2 เพื่อจัดส่งสินค้าและบริการ (กรมธรรม์) ของประกันวินาศภัย ตามช่องทางที่ผู้ขอรับบริการได้แจ้งไว้

2.3 เพื่อปรับปรุงข้อมูลกรมธรรม์ และจัดทำรายการสลักหลัง ให้ผู้ใช้บริการ รวมทั้งจัดส่งเอกสารรายการบันทึกสลักหลัง ตามช่องทางที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้

2.4 เพื่อประมวลผลและดำเนินการต่ออายุประกันวินาศภัย จัดทำข้อเสนอปีต่ออายุประกันวินาศภัย พร้อมข้อเสนอใหม่ ตามช่องทางที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้

2.5 เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการเคลมสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งผู้ใช้บริการส่งข้อมูลคำร้องขอมาตามช่องทางที่จัดไว้

2.6 เพื่อดำเนินการกิจกรรมใดๆ ทางการเงินและบัญชี เช่น การเรียกเก็บหนี้ การออกใบสำคัญรับเงิน การจัดส่งใบกำกับภาษีของบริษัทประกันภัย และหลักฐานการดำเนินธุรกรรมต่างๆที่กฎหมายกำหนด

2.7 เพื่อจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆของบริษัทฯ ซึ่งมีชื่อ นามสกุล ตำแหน่งงาน ปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ

2.8 เพื่อติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ใช้บริการ

2.9 เพื่อรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่

2.10 เพื่อประมวลผลและจัดทำไฟล์การอบรม วีดีโอ รายงานผลการอบรมแต่ละอบรม เพื่อพัฒนาปรับปรุงการอบรม

2.11 เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ

2.12 เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เช่น การบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV

2.13 เพื่อใช้ในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน้าตามกฏหมายของบริษัทฯ

 • เพื่อตอบสนองต่อคำขอของท่าน เช่น การให้บริการหลังการขาย การรับเรื่องร้องเรียน
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้

3.1 แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม

รายการข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลที่เก็บโดยตรงผ่านการสอบถามข้อมูลทางไลน์ไอดี โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน อีเมล์ หรือการที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทฯโดยตรง

 

ฝ่ายรับประกัน

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ ตำแหน่งงาน รายได้/ปี ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน แฟกซ์ อีเมล์ ไลน์ไอดี เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี สำเนาบัตรประชาชน ลายมือชื่อ ประวัติสุขภาพ ข้อมูลผู้ประสานงาน ทะเบียนรถยนต์ เลขตัวถังรถยนต์ สำเนาสมุดทะเบียนรถยนต์

 

ฝ่ายสินไหมทดแทน

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน แฟกซ์ อีเมล์ ไลน์ไอดี เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี สำเนาบัตรประชาชน ลายมือชื่อ ประวัติสุขภาพ ข้อมูลผู้ประสานงาน สำเนาสมุดบัญชี ข้อมูลบัญชีธนาคารของบุคคลหรือหน่วยงาน

 

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน แฟกซ์ อีเมล์ ไลน์ไอดี เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี สำเนาบัตรประชาชน ลายมือชื่อ ข้อมูลผู้ประสานงาน สำเนาสมุดบัญชี ข้อมูลบัญชีธนาคารของบุคคลหรือหน่วยงาน ข้อมูลทางการเงิน (บัตรเครดิตสำหรับชำระค่าสินค้าและบริการ)

 

ฝ่ายพัฒนาบุคคล

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ ตำแหน่งงาน รายได้/เดือน ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน แฟกซ์ อีเมล์ ไลน์ไอดี เลขบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประชาชน ลายมือชื่อ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม เลขที่ประกันสังคม ประวัติสุขภาพ

2. ข้อมูลที่เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ www.sbbroker.co.th ของท่าน

หมายเลข IP Address เว็บไซต์คุกกี้ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมการใช้บริการ ประวัติการใช้บริการ ภาพเคลื่อนไหว ชื่อบัญชี Social Media, Chat ข้อมูลการใช้ Application, Device ID, Browsing history

3. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการอบรม

 

ภาพถ่าย วีดีโอกิจกรรมการอบรม ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการอบรม  ผลสำรวจความพึงพอใจต่อวิทยากร เป็นต้น

 

3.2 จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้

1.เพื่อให้บริการเกี่ยวข้อเสนอสินค้าและบริการของประกันวินาศภัย

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน แฟกซ์ อีเมล์ ไลน์ไอดี สำเนาบัตรประชาชน ข้อมูลผู้ประสานงาน

2.ประมวลผลและติดต่องานหรือแจ้งงานกับฝ่ายรับประกันภัยและ/หรือฝ่ายการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัยหลังจากผู้ใช้บริการขอรับบริการและ/หรือยืนยันทำประกันวินาศภัย

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ ตำแหน่งงาน รายได้/ปี ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน แฟกซ์ อีเมล์ ไลน์ไอดี สำเนาบัตรประชาชน ข้อมูลผู้ประสานงาน เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี สำเนาบัตรประชาชน ลายมือชื่อ สำเนาสมุดบัญชี ข้อมูลบัญชีธนาคารของบุคคลหรือหน่วยงาน ข้อมูลทางการเงิน (บัตรเครดิตสำหรับชำระค่าสินค้าและบริการ) ประวัติสุขภาพ ทะเบียนรถยนต์ เลขตัวถังรถยนต์ สำเนาสมุดทะเบียนรถยนต์

3.จัดส่งกรมธรรม์และใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้บริการ ผ่าน ช่องทางไปรษณีย์ อีเมล์ ช่องทาง Social Media หรือ เจ้าหน้าที่แมสเซ็นเจอร์ของบริษัทฯ

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่ติดต่อได้ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน ข้อมูลผู้ประสานงาน

4.ประมวลผลและจัดทำรายการสลักหลังให้ผู้ใช้บริการ เพื่อปรับปรุงข้อมูลกรมธรรม์ โดยติดต่องานหรือแจ้งงานกับฝ่ายรับประกันภัยและ/หรือฝ่ายการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย

ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน แฟกซ์ อีเมล์ สำเนาบัตรประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชี ข้อมูลบัญชีธนาคารของบุคคลหรือหน่วยงาน ข้อมูลทางการเงิน (บัตรเครดิตสำหรับชำระค่าสินค้าและบริการ)

5.ประมวลผลและดำเนินการต่ออายุประกันภัย จัดทำข้อเสนอปีต่ออายุประกันภัยพร้อมข้อเสนอสินค้าและบริการประกันวินาศภัยใหม่ ภายใต้ประกันวินาศภัยประเภทเดียวกัน เพื่อตัวเลือกสำหรับผู้ใช้บริการ

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน แฟกซ์ อีเมล์ ไลน์ไอดี สำเนาบัตรประชาชน ข้อมูลผู้ประสานงาน

6.เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการเคลมสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันวินาศภัย

ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน แฟกซ์ อีเมล์ ไลน์ไอดี เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน ลายมือชื่อ ประวัติสุขภาพ ข้อมูลผู้ประสานงาน สำเนาสมุดบัญชี ข้อมูลบัญชีธนาคารของบุคคลหรือหน่วยงาน

 

7.ดำเนินกิจกรรมใดๆทางการเงินและบัญชี เช่น การเรียกเก็บหนี้ การออกใบสำคัญรับเงิน การจัดส่งใบกำกับภาษีของบริษัทประกันวินาศภัย และหลักฐานการดำเนินธุรกรรมต่างๆที่กฎหมายกำหนด

 

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน แฟกซ์ อีเมล์ ไลน์ไอดี เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี สำเนาบัตรประชาชน ลายมือชื่อ ข้อมูลผู้ประสานงาน สำเนาสมุดบัญชี ข้อมูลบัญชีธนาคารของบุคคลหรือหน่วยงาน ข้อมูลทางการเงิน (บัตรเครดิตสำหรับชำระค่าสินค้าและบริการ)

8.พิจารณาผู้สมัครงานกับบริษัทฯ

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ ตำแหน่งงาน รายได้/เดือน ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน อีเมล์ ไลน์ไอดี เลขบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประชาชน ลายมือชื่อ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม ประวัติสุขภาพ

9.จัดทำสัญญาจ้างปฏิบัติงานให้พนักงานบริษัทฯ

 

ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่งงาน รายได้/เดือน ลายมือชื่อ

10.จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ในช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆของบริษัทฯ

ภาพถ่าย วีดีโอ เทปบันทึกเสียง ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งงาน

11.ประมวลผลและจัดทำไฟล์การอบรม วีดีโอ ผลการอบรม เพื่อพัฒนาปรับปรุงการอบรม

 

เพศ อายุ วันที่เข้าอบรม หัวข้อการอบรม ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการอบรม  ผลสำรวจความพึงพอใจต่อวิทยากร

12.ติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆให้แก่ผู้ใช้บริการ (เช่น วิธีการชำระเบี้ยแบบใหม่ เป็นต้น)

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน อีเมล์ ไลน์ไอดี ข้อมูลผู้ประสานงาน

 

 1. การส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯจะไม่เปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานภายนอก เว้นแต่ได้รับคำยินยอมชัดแจ้งจากท่าน หรือเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้

4.1 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทฯอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่คู่ค้า ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานภายนอก โดยบริษัทฯจะจัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

4.2 กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น คำสั่งฟ้องของผู้มีอำนาจ คำสั่งหรือหมายศาล เป็นต้น

4.3 หน่วยงานเครือข่าย คู่สัญญา ผู้ให้บริการหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นในการให้บริการของบริษัทฯซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน เช่น ผู้ให้บริการระบบฐานข้อมูล ผู้จัดส่งเอกสารหรือผู้พัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น

4.4 ประกาศต่อสาธารณะ ในกรณีเช่น คำรับรอง/คำนิยมบนเว็บไซต์บริษัทฯ  คลิปวีดีโอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีชื่อหรือตำแหน่งงานปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sbbroker.co.th และประกาศผ่านสื่อ Social Media เช่น Facebook, Line Official ของบริษัทฯ เป็นต้น

 1. การถ่ายโอนหรือส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯอาจจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ โดยจะทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางหรือหน่วยงานปลายทางมีมาตรฐานและ/หรือนโยบายในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่เพียงพอ

 1. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลและกรณีที่การขอเข้าถึงและรับสำเนาของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

6.2 สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

6.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.4 สิทธิในการขอให้บริษัทฯระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

6.4.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

6.4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

6.4.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้บริษัทฯเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน

6.4.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯกำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น บริษัทฯสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของบริษัทฯ)

6.6 สิทธิในการขอลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม

 • สิทธิในการถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้
 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้

7.1 สำหรับข้อมูลผู้ใช้บริการ เก็บรักษาไว้  2 ปี นับจากวันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

7.2 สำหรับข้อมูลผู้ประสานงาน เก็บรักษาไว้ 2 ปี นับจากวันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

7.3 สำหรับข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เก็บรักษาไว้ 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

7.4 สำหรับข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ เก็บรักษาไว้ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่ท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯมีความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลบางส่วนเพื่อประโยชน์ของท่าน เช่น หรือในกรณีที่ท่านได้ใช้สิทธิหรือมีข้อพิพาทหรือคดีความเกี่ยวกับการเคลมสินไหมทดแทน หรือการใช้บริการของท่าน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าภารกิจดังกล่าวจะมีข้อกำหนดให้ยกเลิก หรือข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

 1. คุกกี้

บริษัทฯเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัทฯ ได้แก่ www.sbbroker.co.th หรือบนอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของบริษัทฯ และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของบริษัทฯ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน


นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (https://www.sbbroker.co.th/)  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

บริษัทฯ ใช้คุกกี้อย่างไร

          บริษัทฯ ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้ บริษัทฯ สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัทฯให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณี บริษัทฯ จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด   

          คุกกี้ที่ บริษัทฯ ใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

 1. Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัทฯ เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์
 2. Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ บริษัทฯ จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่ บริษัทฯ ใช้ มีรายละเอียดดังนี้  

 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ บริษัทฯ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ บริษัทฯ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ บริษัทฯ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ บริษัทฯ  รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ บริษัทฯ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ บริษัทฯ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ บริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัทฯ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง

– Android (Chrome)

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=1

– Apple Safari

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

– Blackberry

https://docs.blackberry.com/content/dam/docs-blackberry-com/release-pdfs/en/device-user-guides/BlackBerry-Classic-Smartphone-10.3.3-User-Guide-en.pdf

– Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

– Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

– Microsoft Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

– Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US

– Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

– Iphone or Ipad (Chrome)

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1

– Iphone or Ipad (Safari)

https://support.apple.com/en-us/HT201265

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและ บริษัทฯ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน

สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของ บริษัทฯ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

  ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดย บริษัทฯ จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

Revision: RevA-20220512


 

 1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของสำนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

 1. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้แทน

บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับคำร้องขอจากท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของท่าน โดยส่งคำร้องขอผ่าน ฝ่ายสินไหมทดแทน  อีเมล์ : veram@sbbroker.co.th หรือ info@sbbroker.co.th

ในกรณีที่ท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

 1. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง

ในกรณีที่มีความจำเป็น บริษัทฯอาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น

การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น บริษัทฯจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของบริษัทฯในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่บริษัทฯมอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯมอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของบริษัทฯเท่านั้นโดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ บริษัทฯจะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่างบริษัทฯกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก

เว็บไซต์ของบริษัทฯอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากประกาศนี้ บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทฯไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

 1. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และบุคคลเฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยบริษัทฯจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

 1. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.sbbroker.co.th โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว ถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 1. การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ หรือ มีความประสงค์จะแก้ไข ลบข้อมูล ใช้สิทธิ ติดต่อเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ได้ที่

          ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

 • ชื่อ: คุณกัลยา สุวรรณประศาสน์
 • สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 1232/1 อาคารชุดศุภาลัย ริวา แกรนด์ ชั้นล็อบบี้ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 • ช่องทางการติดต่อ: อีเมล์ : kanlayas@sbbroker.co.th

                             Contact Center : 022681240 กด 2

          เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

 • ชื่อ: คุณจีราพรรธพร เชิดชูอำไพ
 • สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 1232/1 อาคารชุดศุภาลัย ริวา แกรนด์ ชั้นล็อบบี้ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 • ช่องทางการติดต่อ: อีเมล์ : jirapattapornc@sbbroker.co.th

                             Contact Center : 022681240 กด 1

Revision: RevA-20220602