เลือกหน้า

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

เข้าโรงพยาบาลแบบไม่ต้องกังวล
เมื่อเข้ารักษาตัวเนื่องจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
หมดห่วงค่ารักษาพยาบาล

N

ค่ารักษาแบบเหมาจ่ายต่อปี

N

ไม่เคลมทั้งปี มีส่วนลดปีถัดไป

N

คุ้มครองทั้งนอนและไม่นอน รพ.

* ราคาเบี้ยประกันสำหรับแผนผลประโยชน์ 330,000 บาท สำหรับผู้ป่วยใน ช่วงอายุ 26-30 ปี

** ราคาเบี้ยประกันสำหรับแผนผลประโยชน์ 440,000 บาท สำหรับผู้ป่วยใน ช่วงอายุ 26-30 ปี

เลือก “ประกันสุขภาพแบบเหมา” จ่าย

แบบไหนถึงเหมาะกับคุณ

สำหรับคนทำงาน สำหรับคนรักษสุขภาพ
มีประกันสุขภาพกลุ่มของบริษัท / สวัสดิการอื่น แต่ ไม่พอ กับค่ารักษาโรงพยาบาล ไม่มี ประกันสุขภาพ / สวัสดิการอื่น
วงเงิน ค่าห้องผู้ป่วยใน ไม่พอ กับราคาห้องพักมาตรฐานของโรงพยาบาล ไม่มี ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณี นอนโรงพยาบาล
วงเงิน ค่าอุบัติเหตุฉุกเฉิน ไม่พอ กับค่ารักษาพยาบาล ไม่มี ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณี อุบัติเหตุฉุกเฉิน
วงเงินค่ารักษา ผู้ป่วยนอกต่อครั้ง ไม่มี / ไม่พอ กับค่ารักษาพยาบาล ไม่มี ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณี พบหมอแบบไม่นอนโรงพยาบาล

เคล็ดลับประกันสุขภาพเหมาจ่าย

แบบไหนถึงเหมาะกับคุณ

1. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร?

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คือประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ จะให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ให้ความคุ้มครองครอบคลุมกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา กรณีทุพพลภาพถาวร ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

2. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุเท่าไร
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะคุ้มครองผู้เอาประกันที่มีช่วงอายุตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สำหรับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของทิพยประกันภัย จะคุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุระหว่าง 15 – 60 ปีบริบูรณ์

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะไม่รับประกันบุคคลที่ประกอบอาชีพซึ่งมีความเสี่ยงระดับ 3 และ 4 แบ่งออกเป็น

อาชีพที่มีความเสี่ยงระดับ 3 เช่น ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานช่างหรือทำงานกับเครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ผู้ขนส่ง

อาชีพที่มีความเสี่ยงระดับ 4 เช่น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นพิเศษ

ซึ่งสามารถระบุให้ชัดเจนคืออาชีพดังต่อไปนี้

 • จักรยานยนต์รับจ้าง
 • คนงานก่อสร้าง
 • ช่างยนต์
 • กรรมกร
 • พนักงานเหมือง
 • ชาวประมง
 • พนักงานทำความสะอาดกระจก
 • ช่างไฟฟ้า
 • ยาม
 • พนักงานดับเพลิง
 • สตั๊นท์แมน
 • พนักงานขับรถโดยสาร
 • คนขับรถแท็กซี่
 • คนขับรถขนส่งประจำทาง
 • นักแข่งรถ
 • นักมวย
 • นักประดาน้ำ
 • นักปีนเขา
 • พนักงานขุดเจาะ
 • คนขับเรือ
 • อาสาสมัครกู้ภัย
 • พนักงานติดตั้งเสาอากาศ
 • พนักงานติดตั้งป้ายโฆษณา
 • นักศึกษาแผนกช่าง
 • พนักงานส่งเอกสาร
 • คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส
 • พนักงานเช็ดกระจกบนตึกสูง
 • หรืออาชีพที่มีความเสี่ยงระดับเดียวกัน
3. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหรือไม่
4. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลมีระยะเวลาในการคุ้มครองอย่างไร
5. คุ้มครองกรณีขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือไม่ อย่างไร
6. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเหมาะกับใครบ้าง
7. ทำไมต้องทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ?
8. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไม่คุ้มครองใครบ้าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม