เลือกหน้า

ประกันภัยจักรยาน

คุ้มครองจักรยาน การบาดเจ็บของบุคคล

N

คุ้มครองจักรยานเสียหาย

N

เกิดอุบัติเหตุเบิกค่าพยาบาลได้

N

จักรยานถูกขโมย มีวงเงินคุ้มครอง

เริ่มต้น 1,250 บาท*

* เบี้ยประกันสำหรับราคาจักรยาน 10,000 บาท
สอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่เอสบี โทร. 02-268-1240

ความคุ้มครองที่ได้รับ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 15 – 65 ปี บริบูรณ์
 2. ราคารถจักรยาน ต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 3. ภายใต้ข้อ 2.-4. ของความคุ้มครองเสริม หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั่วไป ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดขณะขับขี่รถจักรยาน บริษัทจะจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับความคุ้มครองดังต่อไปนี้
  1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป ทุนประกันภัย 10,000 บาท
  2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป ทุนประกันภัย 5,000 บาท
  3. เงินชดเชยรายได้ต่อวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป (สูงสุด 30 วันต่อปี) ทุนประกันภัย 300 บาทต่อวัน
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยจักรยานผาดโผน (Bicycle Motocross-BMX), จักรยานปั่นหลายคน(Tandem), จักรยานล้อเดียว(Unicycle) และจักรยานดาวน์ฮิลล์ (Downhill Bike)
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องแสดงรูปถ่ายของรถจักรยานคันที่ขอเอาประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอเอาประกันภัย

เคล็ดลับประกันจักรยาน

1. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร?

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คือประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ จะให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ให้ความคุ้มครองครอบคลุมกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา กรณีทุพพลภาพถาวร ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

2. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุเท่าไร
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะคุ้มครองผู้เอาประกันที่มีช่วงอายุตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สำหรับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของทิพยประกันภัย จะคุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุระหว่าง 15 – 60 ปีบริบูรณ์

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะไม่รับประกันบุคคลที่ประกอบอาชีพซึ่งมีความเสี่ยงระดับ 3 และ 4 แบ่งออกเป็น

อาชีพที่มีความเสี่ยงระดับ 3 เช่น ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานช่างหรือทำงานกับเครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ผู้ขนส่ง

อาชีพที่มีความเสี่ยงระดับ 4 เช่น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นพิเศษ

ซึ่งสามารถระบุให้ชัดเจนคืออาชีพดังต่อไปนี้

 • จักรยานยนต์รับจ้าง
 • คนงานก่อสร้าง
 • ช่างยนต์
 • กรรมกร
 • พนักงานเหมือง
 • ชาวประมง
 • พนักงานทำความสะอาดกระจก
 • ช่างไฟฟ้า
 • ยาม
 • พนักงานดับเพลิง
 • สตั๊นท์แมน
 • พนักงานขับรถโดยสาร
 • คนขับรถแท็กซี่
 • คนขับรถขนส่งประจำทาง
 • นักแข่งรถ
 • นักมวย
 • นักประดาน้ำ
 • นักปีนเขา
 • พนักงานขุดเจาะ
 • คนขับเรือ
 • อาสาสมัครกู้ภัย
 • พนักงานติดตั้งเสาอากาศ
 • พนักงานติดตั้งป้ายโฆษณา
 • นักศึกษาแผนกช่าง
 • พนักงานส่งเอกสาร
 • คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส
 • พนักงานเช็ดกระจกบนตึกสูง
 • หรืออาชีพที่มีความเสี่ยงระดับเดียวกัน
3. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหรือไม่
4. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลมีระยะเวลาในการคุ้มครองอย่างไร
5. คุ้มครองกรณีขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือไม่ อย่างไร
6. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเหมาะกับใครบ้าง
7. ทำไมต้องทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ?
8. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไม่คุ้มครองใครบ้าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม