เลือกหน้า

ลูกค้าองค์กร

ประกันภัยทรัพย์สิน

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยวิศวกรรม

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ประกันสวัสดิการพนักงาน

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยทรัพย์สิน

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยวิศวกรรม

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ประกันสวัสดิการพนักงาน

ประกันภัยรถยนต์

จำนวนลูกค้า S.B. Broker

ลูกค้าบุคคล

ลูกค้าองค์กร

บริหารงานเคลม

ปีที่ให้บริการ

ประกันทรัพย์สิน

อัคคีภัย

การประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายแก่ ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเรื่องมาจากภัยที่ระบุไว้ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ลมพายุ น้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ลูกเห็บ แผ่นดินไหว เหมาะกับ บ้านอยู่อาศัย อาคาร ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โกดัง ศูนย์การค้า

การเสี่ยงภัยทุกชนิด

การนำพื้นฐานของประกันอัคคีภัยบวกกับความคุ้มครองที่มากกว่าเดิม การประกันภัยประเภทนี้จะคุ้มครองเมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแล้ว ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะตัวทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ภายใต้ข้อตกลงและข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย

ธุรกิจหยุดชะงัก

การประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้า (รายได้ของผู้เอาประกันภัย) เมื่อธุรกิจต้องหยุดชะงักลง อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่มีผลต่อการค้าของผู้เอาประกันภัย เพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัยกลับสู่สถานะทางการเงินดังเดิมเสมือนไม่ได้เกิดอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆ ที่เอาประกันภัยเกิดขึ้น

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ป้ายโฆษณา

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวป้ายโฆษณา และหากป้ายล้มลงหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งของป้ายไปทำความ บาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ผู้ที่เป็นเจ้าของต้องมีส่วนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่จะต้อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เหมาะกับเจ้าของแผ่นป้ายโฆษณา และเจ้าของโครงป้ายโฆษณา

สำหรับเงิน

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียของเงิน ไม่ว่าเงินนั้นจะอยู่ภายในอาคารที่ทำการของผู้เอาประกันภัย ในตู้นิรภัย หรืออยู่ใน ระหว่างการขนส่งจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองต่อตัวตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตัวอาคาร หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งเกิด จากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัย ห้องนิรภัยและความเสียหายต่อเนื่องจากการจี้ปล้น เหมาะกับเจ้าของธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถาบันการเงิน ปั๊มน้ำมัน สำนักงานที่มีการรับ-ส่งเงิน

โจรกรรม

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ที่เกิดจากการกระทำของคนร้าย ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ซึ่งคนร้ายได้เข้าไปหรือออกไปจากสถานที่ที่เอาประกันภัย นอกจากนี้ การประกันภัยโจรกรรมยังให้ความคุ้มครองรวมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อาคารซึ่งเป็นสถานที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ที่เกิดขึ้นจาก การโจรกรรมของคนร้ายด้วย เหมาะกับเจ้าของทรัพย์สิน หรือเจ้าของอาคาร ร้านค้าต่างๆ 

ความคุ้มครองมี 3 แบบ

แบบ จร.1 การลักทรัพย์ที่ปรากฏรอยงัดแงะ

แบบ จร.2 การลักทรัพย์ที่ปรากฏรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์

แบบ จร.3 การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เป็นแบบที่ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับ แบบ จร.2 แต่ไม่จำเป็นต้องปรากฏรอยงัดแงะ

เงินทดแทนแรงงาน

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผู้ประกอบการที่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างในระหว่างการจ้างงานสำหรับกรณีการบาดเจ็บทางร่างกาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยรวมถึงการเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน เหมาะกับบริษัทหรือผู้ประกอบการทั่วไป

นายจ้าง

เหมาะสำหรับนายจ้างที่ต้องการซื้อประภัยเพื่อคุ้มครองนายจ้างต่อการสูญเสียทรัพย์สิน หรือได้รับความเสียหายจากการกระทำทุจริต หรือความไม่ซื่อสัตย์ของลูกจ้าง เช่นยักยอก ฉ้อฉล ฉ้อโกง ปลอมแปลงลายมือชื่อ หรือปลอมแปลงเอกสาร โดยมีเจตนาทุจริต ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น เหมาะกับบริษัทหรือผู้ประกอบการทั่วไป

เงินทดแทนแรงงาน

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผู้ประกอบการที่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างในระหว่างการจ้างงานสำหรับกรณีการบาดเจ็บทางร่างกาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยรวมถึงการเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน เหมาะกับบริษัทหรือผู้ประกอบการทั่วไป

ค้ำประกันการจ้างงานของลูกจ้าง

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป เพื่อเป็นหลักประกันกรณีการรับลูกจ้างหรือพนักงานเข้าทำงานโดยไม่ต้องรอหลักทรัพย์หรือบุคคลที่จะมาค้ำประกัน พร้อมทั้งคุ้มครองความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของลูกจ้าง ทั้งกรณีทุจริต และทำผิดสัญญาจ้างงาน ซึ่งนายจ้างหรือผู้ประกอบการสามารถเลือกแผนประกันภัยที่มีวงเงินความคุ้มครองที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกจ้างได้ เนื่องจากที่ผ่านมาการดำเนินการสินไหมฯ เรามีการหยืดหยุ่นให้ในกรณีที่สามารถยอมรับได้ด้วยข้อมูลอื่นๆ โดยมิได้ชี้ชัดว่าเงื่อนไขดังกล่าวจะเป็นมาตราฐานในการดำเนินการสินไหมฯทุกกรณี

ประกันภัยวิศวกรรม

งานระหว่างการก่อสร้าง

ประกันภัยที่เหมาะกับเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมา งานก่อสร้างอาคาร โรงงาน วิศวกรรมโยธาต่างๆ คุ้มครองงานรับเหมาก่อสร้างที่ครอบคลุมถึง มูลค่าเต็มของตัวงานรับเหมาตามมูลค่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ค่ารื้อซาก และวิศวกรที่ปรึกษา จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างภายใต้ระยะสัญญาก่อสร้าง

เครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง

เป็นการประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิดสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของผู้รับเหมา โดยให้ความคุ้มครองในระหว่างการใช้งาน การหยุดพัก และการเคลื่อนย้ายเพื่อการใช้งานในที่ใดๆ ก็ตามภายในสถานที่ก่อสร้างของโครงการที่ระบุไว้ ซึ่งโดยปกติแล้วมีการใช้งานภายใต้สภาวะที่สมบุกสมบันและมีความเสี่ยงต่อการเสียหาย เหมาะกับเจ้าของเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างเช่น รถขุด รถตักดิน รถยกแบบต่างๆ ระบบสายพานลำเลียง และเครื่องผสมคอนกรีต

เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานแล้วเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึ้น โดยอุบัติเหตุต่าง ๆ ซึ่งคุ้มครองทั้งความเสียหายทางกายภาพของอุปกรณ์ รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลและข้อมูล ที่บันทึกอยู่ภายในอุปกรณ์นั้น และค่าจัดทำข้อมูลที่สูญหายด้วย เหมาะกับเจ้าของหรือผู้ที่ใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

เครื่องจักร

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อเครื่องจักรที่ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วและผ่านการทดสอบเดินเครื่องแล้วโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังคุ้มครองความเสียหายเมื่อเครื่องจักรได้รับความเสียหายโดยฉับพลันทันทีจากสาเหตุใด ๆ เช่น การระเบิดในทางฟิสิกส์ ความผิดพลาดในการ ออกแบบ ไฟฟ้าลัดวงจร และสาเหตุใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุยกเว้น เหมาะกับเจ้าของเครื่องจักร หรือเจ้าของโรงงานที่มีการเปิดดำเนินการกิจการแล้ว

หม้อกำเนิดไอน้ำ

ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดันอันเนื่องจากการระเบิดและการยุบแฟบ รวมถึงความสูญเสียหรือเสียหายต่อการบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตและความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่อาจเกิดขึ้น
จากการระเบิดนั้น เหมาะกับเจ้าของกิจการที่ต้องใช้หม้อน้ำและถังอัดความดันในกระบวนการผลิต

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

การขนส่งสินค้า

การทำประกันภัยความเสียหายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยทั่วไปจะเป็นการขนส่งสินค้าด้วยเรือเดินทะเล ซึ่งมีการบรรทุกสินค้าเป็นจำนวนมาก การขนส่งสินค้าทางทะเลมักจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าเป็นประจำ ดังนั้นการประกันภัยจึงมีส่วนช่วยให้เจ้าของสินค้าไม่ต้องเดือดร้อนจากการที่สินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่งทางทะเล

ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทำประกันภัย

อาจจะเป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกสินค้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ Incoterm หรือข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ เช่น FOB (Free on Board) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบต้องส่งมอบของลงเรือ ณ ท่าส่งออกที่ได้ระบุไว้ ส่วนผู้ซื้อจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นเมื่อของอยู่บนเรือ หรือ CIF (Cost Insurance and Freight) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบการทำประกันภัยในความเสี่ยงภัยต่อการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการขนส่งจนถึงท่าปลายทาง และเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ทำประกันภัยขนส่งสินค้า

1. Letter of Credit หรือ L/C
2. ใบกำกับสินค้า (Invoice)
3. ใบตราส่ง (Bill of Lading หรือ B/L) กรณีขนส่งทางทะเล หรือ Air Waybill (AWB) กรณีขนส่งทางอากาศ
4. ใบแสดงรายการ**บห่อสินค้า (Packing List) (ถ้ามี)

การขนส่งสินค้าภายในประเทศ

การประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งที่อยู่ภายในประเทศ เช่น การขนส่งสินค้าจากกรุงเทพฯ ไปยังผู้เป็นเจ้าของสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นเจ้าของสินค้า ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ขนส่งสินค้าเอง หรือว่าจ้างบริษัทขนส่งเป็นผู้ขนส่งสินค้า ด้วยยานพาหนะที่ระบุในกรมธรรม์

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1) กรมธรรม์ประกันภัยแบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด อันมีสาเหตุจาก
– ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุภายนอก
– ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย

2) กรมธรรม์ประกันภัยแบบระบุภัย อันมีสาเหตุจาก
– อัคคีภัย การระเบิด หรือฟ้าผ่า
– ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง หรือสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่น หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะ รวมถึงหัวลากและหางลาก หรือรถพ่วงของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นเอง
– เรือจมหรือเกยตื้น เครื่องบินตก รถไฟตกราง รถ รวมถึงหัวลากและหางลาก หรือรถพ่วงพลิกคว่ำ หรือตกถนน หรือตกสะพาน หรือตกไหล่ทาง
– ภัยเพิ่มพิเศษที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ความรับผิดสำหรับผู้รับขนส่ง

การประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง หรือบุคคลธรรมดาที่รับจ้างขนส่งสินค้า (เจ้าของสินค้าหรือผู้รับสินค้าทำประกันภัยชนิดนี้ไม่ได้) คุ้มครองความเสียหาย ความสูญหาย หรือส่งมอบชักช้าของสินค้าที่รับขน เกิดขึ้นระหว่างขนส่ง รวมถึงระหว่างการขนสินค้าขึ้นลงยานพาหนะขนส่ง ซึ่งดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัย (ผู้รับจ้างขนส่ง) หรือตัวแทน/ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย เหมาะกับผู้ประกอบการขนส่งซึ่งอาจเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลธรรมดา

ตัวเรือ

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของโครงสร้างตัวเรือและเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเรือ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น ภัยจากลมพายุ เรือเกยตื้น เรือชนกัน เรือชนหินโสโครก เหมาะกับเจ้าของเรือ และผู้จัดการเรือ

ประกันภัยรับผิดต่อบุคคลภายนอก

สินเชื่อทางการค้า

การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า เป็นกรมธรรม์ที่สามารถให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการไม่ได้รับชำระหนี้สินทางการค้าจากลูกหนี้และที่มีความเสี่ยงต่อการค้าและทางการเมือง เช่น ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ หรือ ลูกหนี้ล้มละลาย รวมถึงการประกาศพักชำระหนี้ต่างประเทศจากประเทศผู้ซื้อ หรือผู้ซื้อถูกเพิกถอนใบอนุญาตการนำเข้าสินค้าหรือผู้ซื้อไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตรามาชำระหนี้ แม้แต่การเกิดสงคราม หรือการปฎิวัติรัฐประหาร การจลาจล เป็นต้น เหมาะกับเจ้าของธุรกิจที่ขายของไปยังต่างประเทศ หรือ ภายในประเทศ ที่ใช้ระบบชำระเงินแบบมีเครดิต

กิจการควบคุมประเภท 3

คุ้มครองความเสียหายจากอัคคีภัย หรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ในสถานที่ประกอบการ และทำให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายนั่นคือ การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บต่อร่างกายหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือความเจ็บป่วยของบุคคลภายนอก รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เหมาะกับเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิง

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรรมการ (Directors) และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Executive Officers) ของบริษัท สำหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงิน อันเนื่องมากจาก การละเมิดหรือการกระทำผิด (wrongful acts) ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย นอกจากนี้ การประกันภัยดังกล่าว ยังให้ความคุ้มครองตัวบริษัทในกรณีที่บริษัทได้รับอนุญาตหรือผูกพันที่จะต้องชดใช้ให้กับกรรมการ และ/หรือเจ้าหน้าที่สำหรับการกระทำผิดที่กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่นั้นต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งหากมองในมุมของการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ อาจกล่าวได้ว่าความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ก็คือ ความรับผิดทางอาชีพการบริหารจัดการ (Managerial professional liability) เหมาะกับกรรมการ (Directors) และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Executive Officers) ของบริษัท

จากผลิตภัณฑ์

การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ผลิต ผู้บรรจุหีบห่อ ผู้นำเข้า/ส่งออก ผู้ขายส่งหรือขายปลีก ซึ่งมีความรับผิดต่อสินค้าที่จำหน่ายไป หากทำให้ผู้ซื้อได้รับความเสียหายจากการบริโภคหรือใช้สินค้านั้น รวมทั้งผู้ผลิตผสมหรือปรุงผิดสัดส่วน ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้การประกันภัยความรับผิดประเภทนี้จะไม่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค หรือการใช้ในร้านหรือสำนักงานของผู้เอาประกันภัย หรือความบาดเจ็บที่เกิดแก่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย

วัตถุที่เอาประกัน คือ ตัวผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่ถูกผลิต (manufactured) ยกตั้ง (erected) ติดตั้ง (installed) ซ่อมแซม (repaired) ให้บริการ (serviced) ดูแลรักษา (treated) ขาย (sold) หรือกระจายการจำหน่าย (distributed) โดยผู้เอาประกันภัย (รวมถึง**บห่อของสิ่งเหล่านั้นด้วย) ภายหลังจากที่ออกจากสถานประกอบการและไม่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของผู้เอาประกันภัยแล้ว

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ของเล่นเด็ก ชิ้นส่วนของเครื่องบิน เครื่องมือทางการแพทย์ ยา สารเคมี เฟอร์นิเจอร์ ยานยนต์และชิ้นส่วน และสินค้าที่มีอายุใช้งานนาน เป็นต้น เหมาะกับเจ้าของธุรกิจผู้ผลิตสินค้า

วิชาชีพ

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานในวิชาชีพของตนโดยประมาทเลินเล่อ บกพร่อง หรือละเมิดต่อบุคคลภายนอก โดยบริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีในศาลให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ผู้ตรวจสอบบัญชี ฯลฯ สามารถทำประกันนี้ได้ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการที่จะทำงานผิดพลาด บกพร่อง หรือประมาทเลินเล่อ จนทำให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายทางการเงิน ความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือแม้กระทั่งถึงขั้นสูญเสียชีวิตก็ตาม

ตัวอย่าง เช่น แพทย์ผ่าตัดผิดพลาดทำให้คนไข้เสียชีวิต สถาปนิกหรือวิศวกรออกแบบหรือควบคุมการก่อสร้างผิดพลาดทำให้อาคารถล่มและ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ตรวจสอบบัญชีปฏิบัติงานผิดพลาด เช่น แนะนำการจัดระบบภาษีอากรผิดพลาด หรือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินผิดพลาด ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายทางการเงิน เป็นต้น เหมาะกับนักกฎหมาย แพทย์ วิศวกร สถาปนิก และนักบัญชี เป็นต้น

ประกันสวัสดิการพนักงาน

สุขภาพกลุ่ม

ความคุ้มครองค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทั้งกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน (IPD)
แผนประกันรูปแบบนี้จะคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันเจ็บป่วย ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน 6 ชั่วโมงขึ้นไป

ผู้ป่วยนอก (OPD)
แผนประกันที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเคสเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บไม่รุนแรง รักษาในโรงพยาบาลแต่ไม่ต้องนอนพักฟื้น เช่น อุบัติเหตุเล็ก เป็นหวัด ไอ จาม ปวดหัว ท้องเสีย เป็นต้น

อุบัติเหตุกลุ่ม

ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ ดูแลค่ารักษาพยาบาลและพร้อมให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันภัยรถยนต์

รถยนต์กลุ่ม

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
– ความเสียหายต่อตัวรถยนต์: บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีรถยนต์เสียหาย คุ้มครองไปถึงอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดมากับตัวรถยนต์แต่แรก ข้อดีคือรวมอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มที่ได้แจ้งให้บริษัทประกันรับทราบแล้ว
– สูญหาย: บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ที่หายจากการถูกลักขโมย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์
– ไฟไหม้: ไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดย ตัวของรถเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม สามารถเคลมค่าสินไหมทดแทนจากประกันรถยนต์ได้
– ความเสียหายต่อตัวรถกรณีชนกับมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ด้วยกัน: บริษัทจะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก

 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
– ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก: บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดแล้ว จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
– ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถของคู่กรณี: บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และมีการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้ประโยชน์จากรถ (รายละเอียดแตกต่างตามที่ปรากฏตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย)
– ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย: บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ของบุคคลภายนอก กรณีเสียชีวิต พิการทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บ

เหมาะกับ รถยนต์จำนวน 20 คันขึ้นไป รถเพื่อการพาณิชย์ หรือรถบริษัททั่วไป ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง, รถกระบะ, รถตู้, รถบรรทุกขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ และอีกหลายประเภทของรถเพื่อการพาณิชย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม